نقش استانداردهای كیفی در اقتصاد

بررسی های اقتصادی نقش استانداردهای كیفی در اقتصاد اگر تا دیروز مردم كالایی از مغازه ای خریداری می كردند و به علامت استاندارد و احیانا تاریخ تولید و انقضاء خیلی توجه نمی كردند، اما امروزه خوشبختانه با پیشرفت تكنولوژی و افزایش سطح آگاهی و دانش مردم و توجه آنها به…