الزامات مدیریتی

آزمایشگاه معیارگران جهان وظیفه دارد فعالیتهای آزمون خود را به نحوی انجام دهد که الزامات استانداردISO /IEC ۱۷۰۲۵ را محقق سازد و خواسته‌های مشتریان، مراجع قانونی و سازمان‌هایی را که آزمایشگاه را به رسمیت می‌شناسند، برآورده می‌سازد. ۴-۱ سازماندهی ۴-۱-۱ شرح وظایف و مسئولیتهای کلیه کارکنان آزمایشگاه که فعالیتهای مؤثر…