الزامات فنی

کلیات آزمایشگاه شرکت معیارگران جهان صلاحیت خود را در انجام خدمات از طریق توجه و برآورده سازی کلیه مواردی که بر روی کیفیت و قابلیت آزمونها تاثیر گذار می‌باشند، اثبات نموده است و کلیه مشتریان خودرا از ارائه خدمات با کیفیت مطمئن ساخته است. موارد تاثیر گذار بر روی صحت…