چارت سازمانی

ساختار سازمانی و مدیریتی آزمایشگاه معیارگران جهان

در آزمایشگاه شرکت معیاگران جهان، روابط میان حوزة کیفیت، عملیات فنی و خدمات پشتیبانی تعیین شده و مسئولیت و اختیارات تمام کارکنان مرتبط با نوع فعالیت آن‌ها، مشخص گردیده است و امکان نظارت علمی بر کارکنان انجام دهنده آزمون نیز فراهم است.

مسئول فنی آزمایشگاه

مسئول فنی آزمایشگاه، مسئولیت عملیات فنی و فراهم کردن منابع لازم را برای حصول اطمینان از کیفیت مورد نیاز عملیات آزمایشگاهی برعهده میگیرد.

مسئول کیفیت آزمایشگاه

مسئول کیفیت آزمایشگاه با اختیارات تعریف شده در شرح وظایف، مسئولیت و اختیارات معین را برای حصول اطمینان از این که سیستم کیفیت در آزمایشگاه به اجرا گذاشته شده است برعهده دارد.

مدیر عامل

مدیر عامل با آزمایشگاه مستقیماً در ارتباط بوده و منابع آزمایشگاهی را مد نظر قرار می‌دهد.

چارت سازمانی