خدمات مشاوره فنی به تولیدکنندگان داخلی برای انطباق طرح محصول با استانداردهای ملی و اجرای فرایند اخذ نشان استاندارد بابرگزاری دوره های آموزشی ویژه مسئولان کنترل کیفی و برنامه ریزی مدون

خدمات طراحی و نظارت بر ساخت برخی از تجهیزات آزمایشگاهی