دپارتمان تخصصی آزمایشگاه

آزمایشگاه معیارگران جهان دارای بخش های متنعی درون سازمانی به شرح جزییات زیر میباشد:

آزمایشگاه روشنایی:

  • آزمون های نور سنجی (فوتومتری)
  • تعیین منحنی پخش نور با استفاده از دستگاه گونیو فوتو متری

آزمایشگاه ایمنی:

اجرای الزامات استاندارد ایمنی بر روی انواع لامپ، چراغ و لوازم کنترل

اجرای الزامات استاندارد برای تعیین ویژگی های فیزیکی، مکانیکی، حرارتی، عایقی برای انواع محصولات روشنایی شامل لامپ ها، چراغ ها و پنل های ال ای دی  (LED) و نیز همچنین انواع باتری ها با توجه به نوع ساختار و کاربرد آنها.

آزمایشگاه عملکرد:

اجرای الزامات استانداردهای عملکرد و ویژگی های انواع لامپ، چراغ ها،  لوازم کنترل و نیز انواع باتری ها

در این دپارتمان ویژگی هایی زیر بر اساس مشخصات اسمی سازنده و الزامات استاندارد مورد اندازه گیری و آزمون قرار میگیرد:

  • طول عمر
  • واکنش های فرسایشی
  • خطاهای ناشی از ایجاد شرایط اشکال در کار عادی

آزمایشگاه مصرف انرژی:

اجرای الزامات استاندارد اندازه گیری و تعیین معیار مصرف انرژی (گرید مصرف انرژی)

آزمایشگاه چراغ های خوردو

بررسی و اندازه گیری میزان انتشار نور، چراغ ها بر اساس الزامات استانداردهای مربوطه

آزمایشگاه تعیین نفوذپذیری محفظه های چراغ ها

بررسی الزامات استادنداردهای تعیین نفوذپذیری محفظه های انواع چراغ های روشنایی و تعیین کد IP