درباره ما

شرکت معیارگران جهان
ازمایشگاه تخصصی و اکرودیته سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه اجرای الزامات استانداردهای روشنایی و ایمنی لوازم الکتریکی و انرژی و انواع باتری های قابل شارژ فعالیت دارد

Meyargaran Jahan Company The Specialized and Accreditation Laboratory of the National Organization for Standardization of Iran is active in the field of implementing the requirements of lighting and safety standards for electrical and energy appliances and various types of rechargeable batteries.

تمامی بازرگانان و صنعتگران این حوزه میتوانند از خدمات ازمون و اخذ گواهینامه های انطباق با استانداردهای محصول بهره مند شوند

All traders and manufacturers in this field can contact us to use the test services and obtain certificates of compliance with product standards

براساس ضوابط و مقرارت سازمان ملی استاندارد ایران ، تمامی واردکنندگان محصول ، بایستی در هنگام ترخیص محموله های وارداتی ، طی رژیم خاصی ، مجوز انطباق با استاندارد های محصول را اخذ نمایند

According to the rules and regulations of the National Organization for Standardization of Iran, all importers of the product must obtain a license to comply with the standards of the product during the clearance of imported shipments during a special regime.

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد – آزمایشگاه اکرودیته و مورد تایید سازمان استاندارد
آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد – آزمایشگاه اکرودیته و مورد تایید سازمان استاندارد

شرکت ما میتواند به شما مشاوره فنی و تخصصی بدهد . تا قبل از خرید انبوه کالا ، از انطباق ان با استانداردهای مرتبط اطمینان نمایید .

Our company can give you technical and professional advice. Before buying a bulk product, make sure it meets the relevant standards

همچنین تمامی تولیدکنندگان ، میتوانند برای انطباق محصولات تولید خود با استانداردهای مرتبط ، به ما مراجعه کرده و کالایی منطبق با الزامات فنی استاندارد بسازند و از خدمات مشاوره ما برای اخذ نشان استاندارد ایران ایدتفاده نمایند

Also, all manufacturers can come to us to adapt their products to the relevant standards, and make a product that meets the technical requirements of the standard and use our consulting services to obtain the standard mark of Iran

ما همیشه در کنار شما هستیم ، تا همیشه در اوج کیفیت برتر باشید و همیشه بدرخشید

We are always by your side, so that you are always at the top of quality and always shine

فهرست کالاهای مشمول دامنه فعالیت ازمایشگاه ، شامل شماره تعرفه گمرکی- شماره استاندارد ملی و بین المللی – عکس محصول

List of goods covered by the laboratory’s scope of activity, including customs tariff number, national and international standard number, product photo: