الزامات مدیریتی

آزمایشگاه معیارگران جهان وظیفه دارد فعالیتهای آزمون خود را به نحوی انجام دهد که الزامات استانداردISO /IEC ۱۷۰۲۵ را محقق سازد و خواسته‌های مشتریان، مراجع قانونی و سازمان‌هایی را که آزمایشگاه را به رسمیت می‌شناسند، برآورده می‌سازد.

۴-۱ سازماندهی

۴-۱-۱ شرح وظایف و مسئولیتهای کلیه کارکنان آزمایشگاه که فعالیتهای مؤثر بر کیفیت را اداره، اجراء و تائید می‌کنند در نظامنامه کیفیت و روشهای اجرایی مربوطه تشریح گردیده است. وضعیت حقوقی و نمودار سازمانی به منظور مشخص نمودن جایگاه سازمانی هر واحد و قسمتهای آن و جایگاه کارکنان در هر واحد و قسمت، در نظامنامه آورده شده است. کارکنان آزمایشگاه در بدو استخدام از شرح وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات خود و روش اجرایی آموزش آگاه می‌گردند.
مدیر عامل شرکت با توجه به خط مشی کیفیت متعهد گردیده است که خدمات آزمایشگاه را به نحوی ارائه نماید که الزامات استاندارد ISO /IEC ۱۷۰۲۵، نیازهای مشتریان و الزامات قانونی را مطابق با اهداف و خط مشی کیفیت برآورده نماید.
مسئولیت حقوقی فعالیتهایی که توسط آزمایشگاه انجام می‌پذیرد بر عهده شرکت معیارگران جهان است.

۴-۱-۲ با توجه به نمودار سازمانی ارائه شده، رده‌های سازمانی آزمایشگاه را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
 مدیر عامل
 مسئول فنی آزمایشگاه
 مسئول کیفیت آزمایشگاه

شرح وظایف هر یک از سیستمهای سازمانی فوق در کتابچه نمودار سازمانی و شرایط احراز سمت‌های آزمایشگاه MJD-QM-02 ارائه شده است. در فهرست امضاهای مجازو جانشین MJD-MA-01 نام هر یک از کارکنان مرتبط با سیستمهای سازمانی فوق و جانشینان مرتبط، فهرست شده است. کلیه کارکنان آزمایشگاه با امضای فرم تعهد و رازداری MJF-QM-01 متعهد شده‌اند که براساس حفظ اطلاعات مشتریان و اجرای صحیح فعالیت‌ها بر طبق روشهای تدوین شده اقدام نمایند.

۴-۲ سیستم کیفیت

سیستم کیفیت آزمایشگاه سعی نموده است یک سیستم کیفیت جامع از کلیه فعالیت‌های خود را ایجاد، حفظ و برقرار نماید. بدین منظور خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاری، جداول، فرم‌ها و… را تهیه، تائید و تصویب نموده است. کلیه کارکنان واحد از مستندات کیفیت، با توجه به حیطه فعالیت وظایف و اختیارات خود، مطلع شده و موظفند کلیه فعالیت‌های خود را در چارچوب سیستم کیفیت طراحی شده انجام دهند.
خط مشی کیفیت MJQ-QM-01 با تصویب مدیر عامل هرساله در سازمان بازنگری، تدوین و به پرسنل ابلاغ و توسط آن‌ها اجرا میگردد.
نظامنامه کیفیت با هدف تشریح کلیات سیستم کیفیت تدوین شده است. ساختار کلی مستندات مطابق هرم زیر بوده که ساختار مدارک و مستندات آزمایشگاه را بر اساس استاندارد ISO /IEC ۱۷۰۲۵ شرح میدهد.

نظامنامه
خط مشی کیفیت
روش‌های اجرایی
دستورالعمل‌های کاری – کاتالوگ‌ها
سوابق فرم ها- جداول – نقشه ها

 

مدیر عامل شرکت با ایجاد تعهد نسبت به اجراء و نگهداری سیستم کیفیت در آزمایشگاه و تاکید بر بهبود مستمر در فعالیتهای آزمایشگاه، اثر بخشی فعالیتهای مرتبط را در انطباق با استاندارد ISO /IEC ۱۷۰۲۵ افزایش میدهد. فهرست اصلی مستندات MJD-QM-01 گردآوری و به پیوست نظامنامه ارائه شده است.

۴-۱-۲ خط مشی کیفیت
آزمایشگاه آزمون شرکت معیارگران جهان با کادر فنی و باتجربه در زمینه فعالیت‌های آزمایشگاهی و با بهره گیری از آخرین استانداردهای ملّی و بین المللی آزمون مانند ISIRI، IEC، ISO، EN، BS همگام با سیاست‌های کلان کیفیت و استفاده از مناسب‌ترین تجهیزات، امکانات و دانش فنی، در جهت نیل به اهداف کیفیت در نهایت صحّت و دقّت تشکیل گردیده است.
هدف نهائی این آزمایشگاه کسب اطمینان و رضایت مشتریان در کلیه مراحل می‌باشد که در راستای تحقق این هدف و درجهت بهبود مداوم خدمات و افزایش رضایتمندی کارکنان آزمایشگاه اقدام به استقرار سیستم کیفیت بر اساس استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ نموده است.
این آزمایشگاه برای نیل به کسب رضایت مشتریان اهداف زیر را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است:
۱- کسب اعتماد مشتریان و ایجاد اطمینان جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه
۲- بهبود و حفظ کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاه
۳- گسترش دامنه ارائه خدمات آزمایشگاه
۴- ارتقاء دانش فنی کارکنان
۵- کسب برتری در سهم بازار خدمات آزمایشگاهی
تحقق اهداف فوق با مشارکت کلیه کارکنان و تعهد مدیریت آزمایشگاه به رویه‌های حرفه‌ای و مناسب، حفظ اسرار و ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان، امکان پذیر می‌باشد.
مدیر عامل شرکت متعهد می‌گردد از سیستم کیفیت یافته در آزمایشگاه پشتیبانی نموده و در جهت بهبود مداوم خدمات و تحقق اهداف تعیین شده، کلیه امکانات و منابع مورد نیاز را در حد امکان تامین نماید.
خط مشی کیفیت در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار گرفته و میزان تحقق اهداف آن سنجیده میشود و در صورت لزوم اصلاح و بازنگری می‌گردد. کلیه کارکنان آزمایشگاه ملزم به رعایت مفاد خط مشی کیفیت، روشهای اجرایی و مستندات کیفیت آزمایشگاه می‌باشند.

۴-۲ کنترل مدارک و داده‌ها
مدارک و مستندات سیستم کیفیت بر اساس کُد گذاری و شناسایی مستندات در روش اجرایی کنترل مستندات MJP-QM-01 در ابتدا طراحی، تدوین و کُد گذاری می‌گردد. نحوه کنترل مدارک و داده‌های سیستم کیفیت شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه، روشهای اجرایی، دستورالعملهای کاری، استانداردها و نرم افزارها، بر اساس روش اجرایی کنترل مدارک و داده‌ها صورت می‌پذیرد.
مدارک سازمانی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:
 مدارک درون سازمانی: شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه، روشهای اجرایی، دستورالعملهای کاری، روشهای آزمون، راهنماها، فرم‌ها و فهرست‌ها می‌باشد.
 مدارک برون سازمانی: شامل استانداردها، داده‌های علمی، مقالات، بخشنامه‌ها، نرم افزارها و… میباشد که در خارج از سازمان تهیه و در سازمان لازم الاجراء است.
مدارک درون سازمانی با توجه به سیستم کیفیت و درپی آن، ممیزی داخلی، نیاز قسمتهای مختلف و یا بازنگری مدارک قدیمی ایجاد می‌شوند. مدارک سیستم کیفیت توسط افراد ذیصلاح، که در روش اجرایی کنترل مدارک و داده‌ها به شماره مشخص شده‌اند، تهیه و قبل از صدور بازنگری و مورد تصویب قرار می‌گیرند. نحوه تغییر و اصلاح مدارک طبق روش اجرایی کنترل مدارک مشخص میشود. یک فهرست اصلی وضعیت به روز بودن و سطح تغییرات هر مدارک را تعیین می‌نماید. بر اسا س سسیتم کنترل مدارک، کلیه نسخ مدارک وداده‌ها تحت کنترل بوده و در مکانهایی که عملکرد آن‌ها تاثیر مهمی در سیستم کیفیت آزمایشگاه دارد موجود است. کلیه مدارک آزمایشگاه سالانه یک بار بررسی و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار گرفته و مدارک بدون اعتبار و منسوخ نیز جمع آوری و از استفاده سهوی آن‌ها جلوگیری بعمل می‌آید. کلیه مدارک منسوخ شده که برای مقاصد و یا حفظ دانش دارای اهمیت می‌باشند به نحو مناسبی مشخص و نگهداری می‌گردند.
مدارک سیستم کیفیت آزمایشگاه بصورت واحد قابل شناسایی بوده و دارای زمان تصویب یا بازنگری مدارک و شماره صفحه است. مستندات برون سازمانی در آرشیو فنی نگهداری می‌گردد. نرم افزارهای تخصصی نیز بعنوان یک مستند برون سازمانی تلقی می‌گردد.
فر آیند اعمال تغییرات در مدارک در روش‌ها اجرایی کنترل مدارک بوده و از اجرای تغییرات توسط افراد غیر مجاز جلوگیری بعمل می‌آید.

مدارک مرتبط
 روش اجرایی کنترل مستندات MJP-QM-01

۴-۳ بازنگری در خواست‌ها، مناقصات و قراردادها
نحوه بازنگری در خواست‌ها، مناقصات و قراردادها در روش اجرایی بازنگری درخواست‌ها، مناقصات و قراردادها MJP-QM-02 تشریح شده است. با دریافت سفارش مشتریان لیست سفارشات توسط واحد آزمایشگاه و امکان سنجی آزمون و پر کردن فرم مربوطه انجام می‌شود و در امکان سنجی انجام آزمون‌ها توانایی آزمایشگاه از نظر منابع انسانی، فیزیکی، اطلاعات توسط مدیر فنی بر آورده میشود در صورت قابل اجرا بودن پیشنهاد و درخواست مشتری آزمایشگاه طی قرارداد انجام آزمون به توافق مشتری رسیده و بعد از توافق مشتری نمونه‌ها همراه با فرم سفارش آزمون توسط واحد آزمایشگاه دریافت می‌گردد.
در صورتی که آزمایشگاه تحت شرایطی قادر به انجام آزمون مطابق با خواسته مشتری نباشد فرصت‌های واگذاری انجام آزمون به تامین کنندگان بررسی می‌شود در صورت مطابقت تامین کننده با شرایط انجام آزمون و با توافق مشتری برای تامین کننده ارسال می‌گردد.
برای حفظ اسرار مشتری نمونه‌ها توسط مدیر فنی کُد گذاری و با کُد مربوط به آزمایشگاه ارسال می‌شود نتایج آزمون در فرم گزارش آزمون ثبت و توسط مدیر آزمایشگاه دریافت می‌شود.
در هر زمان که در نتایج ارسالی به مشتریان انحرافی ثابت شود، آزمایشگاه نتیجه را به اطلاع مشتریان می‌رساند.

مدارک مرتبط:
 روش اجرایی بازنگری درخواست‌ها، مناقصات و قراردادها MJP-QM-02

۴-۵ واگذاری آزمون به پیمانکار فرعی
نحوه واگذاری آزمون به پیمانکار در دستورالعمل واگذاری آزمون به پیمانکار فرعی MJW-TM-01 تشریح شده است. در صورتی که آزمایشگاه بنا به دلایلی نظیرعدم وجود یا فقدان موقتی امکانات، حجم زیاد کار، نیاز به تخصص بیشتر و یا مقایسه بین آزمایشگاه‌ها، قادر به انجام آزمون نباشد با تائید مشتری یا معرفی مشتری، آزمون را به پیمانکار فرعی واجد شرایط واگذار می‌کند. پیمانکار فرعی باید دارای شرایط لازم جهت انجام آزمون‌ها مورد نظر منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی بوده و گواهی نامه معتبر یا معرفی نامه از طرف مؤسسه استاندارد یا مراجع ذیصلاح دیگر را دارا باشد. لیست پیمانکاران فرعی مجاز و سوابق آن‌ها در واحد آزمایشگاه ثبت و نگهداری میشود.

۴-۶ خرید خدمات و ملزومات
خرید خدمات و ملزومات مورد نیاز آزمایشگاه بر اساس روش اجرایی خرید MJP-QM-13 انجام می‌پذیرد. این روش اجرایی به پیوست مستندات آزمایشگاه آمده است. البته در مورد انتخاب تامین کنندگان خدمات و ملزومات، آزمایشگاه طبق دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان خدمات و ملزومات MJW-TM-03، اقدام به ارزیابی تامین کنندگان می‌نماید.

مدارک مرتبط:
 روش اجرایی خرید MJP-QM-13
 دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان خدمات و ملزومات MJW-TM-03

۴-۷ ارائه خدمت به مشتری
برای ایجاد و حفظ روابط مطلوب با مشتریان، روش اجرایی ارائه رسیدگی به شکایات و ارائه خدمات به مشتری MJP-QM-03در سازمان اجرا می‌شود. ارتباط با مشتری در سه زمینه می‌باشد:
۱- در یافت سفارشات و ارائه نتایج آزمون
۲- ارائه خدمات
۳- حل و فصل شکایات احتمالی
ارائه خدمات به مشتری می‌تواند با فراهم کردن امکان بازدید از آزمایشگاه، حضور مشتریان در زمان انجام آزمون، ارسال نمونه‌هایی که مورد آزمون قرار می‌گیرند و…، بهبود یابد. مشتریان در صورت نیاز با ارسال درخواست کتبی مبنی بر دسترسی به محوطه آزمایشگاه می‌توانند از آزمایشگاه بازدید نمایند. تشریح نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی، آزمایشگاه خدمات خود را بر اساس دستورالعمل نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی MJW-QM-02 به مشتریان عرضه می‌نماید.
همچنین جهت بهبود ارائه خدمات، طی فرم نظر سنجی از مشتریان MJF-QM-06 نظرات آن‌ها دریافت و بررسی می‌شود و کلیه سوابق مربوط به ارتباط با مشتری در زمینه‌های متفاوت ثبت و نگهداری می‌شود.
آزمایشگاه معیاگران جهان در خصوص مشتریان موارد زیر را رعایت می‌نماید:
۱- محرمانه نگهداشتن اطلاعات مربوط به مشتریان
۲- تفسیر، تجزیه و تحلیل آزمونها در صورت نیاز مشتری
۳- برقراری ارتباط مناسب با مشتریان در صورت لزوم از ابتدا تا انتهای کار
۴- اطلاع رسانی به مشتریان، بویژه در ارتباط با زمان و اعلام نتیجه. در صورت بروز هر موردی که منجر به‌عدم تامین الزامات مشتری، بویژه زمان تعیین شده در پاسخ به آزمون و صدور نتایج آزمون شود، موارد سریعاً به اطلاع مشتری رسانده می‌شود.
۵- بررسی نظرات مشتریان و در صورت مناسب بودن بکار گیری این نظرات جهت بهبود مستمر سیستم کیفیت آزمایشگاه.
۶- در صورت نیاز و درخواست، سعی در فراهم کردن امکان بازدید از آزمایشگاه برای مشتریان با هماهنگی قبلی و با دسترسی مشخص و برنامه از پیش تعریف شده و با توجه به اینکه اطلاعات سایر مشتریان باید بصورت محرمانه محفوظ بماند.
۷- نظر سنجی شفاهی و کتبی از مشتریان

۴-۸ شکایت مشتری
در صورت شکایت مشتری، واحد آزمایشگاه موظف به بررسی شکایت بوده و شکایات بلافاصله برای مدیر عامل ارسال می‌گردد. جلسه رسیدگی به شکایات توسط اعضاء مرتبط تشکیل و موضوع مورد بررسی واقع می‌شود. سوابق رسیدگی به شکایات در فرم رسیدگی به شکایات مشتری MJF-QM-07 ثبت و همراه کلیه مدارک مربوط به تحقیقات نگهداری می‌شود. در صورت نیاز قسمت‌های مورد شکایت مورد ممیزی واقع می‌شوند.

مدارک مرتبط:
 فرم رسیدگی به شکایات مشتری MJF-QM-07

۴-۹ کنترل کار نامنطبق
موارد نامنطبق در حین آزمون و یا در نتایج آزمون و توقف کار وعدم صدور گزارش آزمون در واحد آزمایشگاه، بلا فاصله بعد از شناسایی کار نامنطبق، در فرم گزارش کار نامنطبق MJF-QM-08 درج شده و علل و اقدامات لازم با نظر مدیر عامل انجام می‌شود و در جهت برطرف کردن کار نامنطبق تلاش می‌گردد. ارزیابی اهمیت کار نامنطبق، دستور توقف یا ادامه کار با نظر مدیر عامل می‌باشد.
موارد نامنطبق در نقاط مختلف در درون سیستم کیفیت و عملیات فنی، توسط کارکنان واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت، شکایت مشتری، کالیبراسیون ابزارها و تجهیزات آزمایشگاهی، بررسی مواد مصرفی، بررسی گزارش و نتایج آزمون و جلسات بازنگری‌ها و ممیزی در سیستم، شناسایی می‌شوند.
چنانچه در کنترل کار نامنطبق مشخص شود که در نتایج ارسالی به مشتری انحرافی وجود دارد، سرپرست آزمایشگاه، با مجوز مدیریت ارشد سازمان، اطلاع رسانی به مشتری را بر عهده دارد.
کنترل کار نامنطبق طی روش اجرایی کنترل کار نامنطبق MJP-QM-04 در سیستم انجام میگردد.

۴-۱۰ بهبود
آزمایشگاه شرکت معیارگران جهان بطور مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت خود را با استفاده از خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت، نتایج ممیزی، تحلیل داده‌ها، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بازنگری مدیریت بهبود می‌بخشد.

۴-۱۱ اقدامات اصلاحی
اقدامات اصلاحی بواسطه کنترل کار نامنطبق، ممیزی داخلی، ممیزی خارجی، بازنگری مدیریت و نیز دریافت نقطه نظرات مشتریان تشخیص داده می‌شود.
همچنین کلیه کارکنان در صورت مشاهده اشکالات در واحد آزمایشگاه موضوع را به مسئول کیفیت اطلاع داده، مسئول کیفیت پس از بررسی موضوع، اقدام به اجرای اقدام اصلاحی می‌نماید. اقدامات مصوب بایستی به تایید مدیر عامل رسانده شود. در صورتی که اقدام اصلاحی منجر به تغییر در مدارک آزمایشگاه شود این موضوع بر اساس روش اجرایی کنترل مستندات MJP-QM-01 دنبال میگردد. مسئولیت تغییرات لازم ناشی از اقدام اصلاحی در عملیات واحد سیستم کیفیت و پایش اثر بخشی اقدامات اصلاحی، بر عهده مسئول کیفیت است. کلیه فعالیت‌ها بایستی مطابق روش اجرایی اقدامات اصلاحی MJP-QM-05 انجام شود. لازم به ذکر است که در بررسی اقدامات اصلاحی از تکنیکهای حل مسئله (نمودار پارتو، استخوان ماهی و. . .) استفاده می‌گردد.
نتایج بدست آمده از اقدامات اصلاحی ممکن است یک یا ترکیبی از موارد زیر را در بر گیرد:
۱- تغییر در مستندات کیفیت
۲- طراحی مستندات جدید
۳- تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات
۴- تغییر تجهیزات یاعدم استفاده از یک تجهیز خاص
۵- آموزش کارکنان
۶- بهبود روشهای آزمون
۷- حذف یک خدمت خاص از فعالیت آزمایشگاه
۸- ممیزی‌های تکمیلی
در صورتیکه‌عدم انطباق یا انحرافات یافت شده در انطباق آزمایشگاه با استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ تردیدی ایجاد نماید. آزمایشگاه سریعاً بر اساس بند ۴-۱۴ این نظامنامه و روش اجرایی ممیزی‌های داخلی به شماره MJP-QM-08 مورد ممیزی موردی قرار می‌گیرد. لزوم ممیزی تکمیلی باید توسط مدیر عامل تصویب گردد.

مدارک مرتبط:
 روش اجرایی اقدامات اصلاحی MJP-QM-05

۴-۱۲ اقدامات پیشگیرانه
در مواردی که فرصت‌های بهبود در سیستم کیفیت یا عملیات آزمایشگاه، با شناسایی عوامل بالقوه عیوب، عدم انطباق‌ها و اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، شناسایی می‌گردد، بایستی اقدام پیشگیرانه متناسب با آن انجام پذیرد.
شناسایی علل و اقدامات لازم در جلسه اقدام پیشگیرانه تعیین و با نظر مدیر عامل اجرا می‌شود. کلیه فعالیت‌ها مطابق روش اجرایی اقدامات پیشگیرانه MJP-QM-06 انجام می‌شود.
اقدامات پیشگیرانه می‌توانند از منابع زیر حاصل شوند:
۱- ممیزی‌های داخلی و خارجی
۲- بازنگری مدیریت
۳- تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها
۴- تجزیه و تحلیل روند و عملکرد آزمایشگاه
۵- نتایج آزمون‌های کفایت تخصصی

مدارک مرتبط:
 روش اجرایی اقدامات پیشگیرانه MJP-QM-06

۴-۱۳ کنترل سوابق
کلیه سوابق که شواهدی دال بر انطباق مؤثر عملکرد سیستم می‌باشد، ایجاد، نگهداری و فراهم میگردد. این سوابق شامل بازنگری مدیریت، ممیزی، اقدامات اصلاحی، اقدامات پیشگیرانه، گزارشات و نتایج آزمون، گواهینامه‌ها و سوابق کالیبراسیون، سوابق پرسنل، ارتباط با مشتری و… می‌باشند که مطابق روش اجرایی سوابق کیفیت، تحت کنترل هستند. سوابق فنی نیز به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شامل کلیه اطلاعات مربوط به مشاهدات، اطلاعات اولیه، نتایج، محاسبات و… باشند.
برای رفع اشتباه در سوابق، عبارت یا عدد اشتباه با خط مورب حذف و صحیح آن با تاریخ و امضاء مسئول مربوطه قید می‌شود. کلیه سوابق از نظر دستیابی مجدد و دوره نگهداری تحت کنترل قرار گرفته و بدین منظور روش اجرایی کنترل سوابق MJP-QM-07 ایجاد و نگهداری می‌شود.
دسترسی به سوابق فنی و کیفیت، محدود و تحت کنترل است و سوابق به گونه‌ای نگهداری می‌شوند که از خسارت، خرابی یا مفقود شدن آن‌ها جلوگیری بعمل آید.
مدارک مرتبط:
 روش اجرایی کنترل سوابق MJP-QM-07

۴-۱۴ ممیزی‌های داخلی
واحد آزمایشگاه ممیزی‌های داخلی را در فواصل زمانی برنامه ریزی شده مطابق روش اجرایی ممیزی داخلی MJP-QM-08 اجرا می‌کند. در ابتدای هر سال برنامه زمان بندی ممیزی داخلی کلیه قسمت‌ها تهیه و با تصویب مدیر عامل اجرا می‌شود. گزارش یافته‌های ممیزی و رفع‌عدم انطباق‌ها، در صورت لزوم اقدامات اصلاحی، طی فرم گزارش ممیزی MJF-QM-17به مدیر عامل ارائه شده و زمان ممیزی بعدی، در مورد بخشی که‌عدم انطباق در آن مشاهده گردیده، مجدداً بازنگری می‌شود. چنانچه یافته‌های ممیزی انحرافی را در نتایج ارسالی به مشتری نشان دهد، اطلاع رسانی به مشتری با مجوز مدیر عامل و توسط مسئول کیفیت انجام می‌شود. ممیزی داخلی و فعالیت‌ها وابسته آن مطابق روش اجرایی مربوطه در سیستم اجرا می‌گردد.

۴-۱۵ بازنگری مدیریت
حداقل هر سال یک بار بصورت برنامه ریزی شده سیستم کیفیت توسط مدیر عامل، مطابق روش اجرایی بازنگری مدیریت MJP-QM-09، مورد بازنگری واقع میگردد. در زمان‌های ایجاد ضرورت نیز، بازنگری در خارج از برنامه قابل اجرا می‌باشد.
جلسه بازنگری با حضور مدیر عامل، مدیر کیفیت و مسئولین مربوطه، بنا بر ضرورت، تشکیل می‌گردد.
در جلسات بازنگری موارد زیر بررسی می‌شود:
1. بررسی مستندات اعم از روش‌های اجرایی، خط مشی کیفیت و…
2. بررسی نظرات مشتریان و شکایات احتمالی
3. بررسی نتایج ممیزی‌ها و وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بهبود
4. بررسی منابع و توانایی‌های انجام آزمون‌ها و بررسی نتایج آزمون‌های مقایسه‌ای
5. بررسی وضعیت آموزشی کارکنان و تغییرات در حجم و نوع کار و کارکنان
6. بررسی گزارشات رسیده از کارکنان
فهرست اقدامات مصوب، مسئولین اجرا و مُهلت اجرای اقدامات در فرم صورتجلسه MJF-QM-18 درج میگردد. مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات و گزارش دهی به مدیر عامل بر عهده مسئول کیفیت است.

 روش اجرایی بازنگری مدیریت MJP-QM-09