چارت سازمانی

ساختار سازمانی و مدیریتی آزمایشگاه معیارگران جهان در آزمایشگاه شرکت معیاگران جهان، روابط میان حوزة کیفیت، عملیات فنی و خدمات پشتیبانی تعیین شده و مسئولیت و اختیارات تمام کارکنان مرتبط با نوع فعالیت آن‌ها، مشخص گردیده است و امکان نظارت علمی بر کارکنان انجام دهنده آزمون نیز فراهم است. مسئول…