دپارتمان تخصصی آزمایشگاه

آزمایشگاه معیارگران جهان دارای بخش های متنعی درون سازمانی به شرح جزییات زیر میباشد: آزمایشگاه روشنایی: آزمون های نور سنجی (فوتومتری) تعیین منحنی پخش نور با استفاده از دستگاه گونیو فوتو متری آزمایشگاه ایمنی: اجرای الزامات استاندارد ایمنی بر روی انواع لامپ، چراغ و لوازم کنترل اجرای الزامات استاندارد برای…

چارت سازمانی

ساختار سازمانی و مدیریتی آزمایشگاه معیارگران جهان در آزمایشگاه شرکت معیاگران جهان، روابط میان حوزة کیفیت، عملیات فنی و خدمات پشتیبانی تعیین شده و مسئولیت و اختیارات تمام کارکنان مرتبط با نوع فعالیت آن‌ها، مشخص گردیده است و امکان نظارت علمی بر کارکنان انجام دهنده آزمون نیز فراهم است. مسئول…

درباره ما

شرکت معیارگران جهانازمایشگاه تخصصی و اکرودیته سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه اجرای الزامات استانداردهای روشنایی و ایمنی لوازم الکتریکی و انرژی و انواع باتری های قابل شارژ فعالیت دارد Meyargaran Jahan Company The Specialized and Accreditation Laboratory of the National Organization for Standardization of Iran is active in the…